Register van verwerkingsactiviteiten

Register van Verwerkingsactiviteiten van:

Praktijk Overdam, Ter Kleef 13, 1081 AM, te Amsterdam
Contactpersonen:

 

 

1        Doel

 

1.1   Op 25 mei 2018 zal de nieuwe Privacywetgeving in werking treden. Onderdeel daarvan is de verordening (EU) 2016/679, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening schrijft voor dat iedere organisatie waarin persoonsgegevens worden verwerkt een register van verwerkingen opstelt. Met onderhavige register wordt aan die verplichting voldaan

1.2   Een osteopaat verwerkt persoonsgegevens van diens patiënten. Naast identificatiegegevens van de patiënt wordt een medisch dossier aangelegd. Het betreft aldus privacy gevoelige informatie.

 

2        Beveiliging

 

2.1   Om er zeker van te zijn dat deze gegevens zo veilig mogelijk verwerkt worden is gebruik gemaakt van de volgende beveiliging.

 • Het patiëntenbeheerplatvorm van Crossuite Bvba, gevestigd op Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen, Belgie deze rechtgeldig vertgenwoordigd door Van den Putte Joris en Debreuck Nicolas.
 • Crossuite Bvba garandeert in ieder geval de volgende maatregelen te hebben genomen:
  • Logische toegangscontrole, 2-step authenticatie
  • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging
  • SSL verbindingen
  • Registratie security incidenten
  • Doelgebonden toegangsbeperkingen
  • Controle op toegekende bevoegdheden

 

 • Met Crossuite Bvba is een verwerkersovereenkomst overeengekomen waaruit voorgaande vereisten blijken.
 • Crossuite Bvba maakt gebruik van gecertificeerde programma’s die voldoen aan de NEN-7510 norm.
 • Binnnen Praktijk Overdam zijn twee osteopaten werkzaam. Beiden werken in hetzelfde patiëntenbeheerplatvorm van Crossuite Bvba. In geval van een second opion kunnen uw gegevens worden ingezien door:
  • Ton Kouwenberg D.O.- MRO
  • Jeroen Kolenberg D.O.- MRO

 

 • Buiten de genoemde systemen zal geen ander systeem gebruikt worden om gegevens te verwerken. Patiëntengegevens zullen niet op andere datatransmitters zoals laptops, usbsticks, harde schijf, geplaatst worden.

 

 

3        Ontvangers van data

 

3.1   Patiëntengegevens zullen enkel na afgegeven machtiging door de patiënt worden verstrekt aan derden. Het betreft dan derden waarvan de patiënt schriftelijk toestemming heeft gegeven om met de patiënt afgestemde gegevens aan te verstrekken. Dit kunnen artsen, andere zorgverleners, advocaten of andere juridische dienstverleners zijn.

3.2   In het dossier van de patiënt zal nauwkeurig worden bijgehouden welke gegevens op verzoek van de patiënt met derden zijn gedeeld.

3.3   Indien gegevens internationaal worden gedeeld, zal dit in principe door de patiënt zelf worden gedaan, nu daarvoor extra waarborgen gelden.

 

4        Categorieën van persoonsgegevens en bewaartermijnen

 

4.1                    Alle medische gegevens en gegevens welke nodig zijn om de medische gegevens goed te bewaren kennen een wettelijke bewaartermijn van 15 jaren op grond van de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo).

 

Voornaam, achternaam

BSN

Geboortedatum

Huisarts

Straat, huisnummer, postcode, plaats, land

Verzekering, polisnummer

Emailadres, telefoonnummer

Gewicht en lengte

Medische historie, zoals voorgeschreven medicatie

Beroep, hobby’s, sport

Ondergane operaties, ziekten, familiare aandoeningen

Wijze waarop patiënt bij osteopaat is terechtgekomen

Ongevallen/gebeurtenissen, verrichte onderzoeken

Welke taal spreekt patiënt

Specificaties op gebied van hart en vaatziekten, longen, spijsvertering, urogenitaal en hormonaal vlak

Eventuele klacht die patiënt tegen osteopaat heeft ingediend

Anamnese: klacht omschrijving sinds wanneer ervaart men klacht, provocerende factoren, reducerende factoren, bijkomende klachten, eerdere behandelingen

Onderzoek:  Biomechanisch, respiratoir/ circulatoir, bio-energetisch/ metabool, Neurologisch, Biopsychosociaal

Consultatie patiënt; journaal en behandelingen

Osteopatische diagnose; osteopathische conclusie, verwachting mbt herstel, indicatie voor osteopathie

Documenten indien van toepassing: verslag verwijzer, verslag naar doorverwijzing, verslag aan derden op verzoek patiënt, verslag laboratorium onderzoek/röntgenonderzoek, ander onderzoek